Sertifikāti

Būvizstrādājumu regula

Būvizstrādājumu regula nosaka harmonizētās normas attiecībā uz būvizstrādājumu tirdzniecību ES iekšējā tirgū. Būvizstrādājumus, uz ko attiecas šīs harmonizētās tehniskās specifikācijas, drīkst laist tirgū tikai tādā gadījumā, ja ražotājs par attiecīgo izstrādājumu sagatavo ekspluatācijas īpašību deklarāciju un, pamatojoties uz to, ir veikta CE marķēšana.

Atslēgu un apkalumu izstrādājumiem CE marķējumam un izsekojamības prasībām jābūt tādiem, kas izmantojami izejas un avārijas ceļiem, kā arī jāatbilst ugunsdrošības prasībām.

Ņemot vērā Būvizstrādājumu regulu, jāveic arī grozījumi attiecībā uz CE marķējumu logiem un durvīm saskaņā ar EN 14351 1.daļu. Tādējādi šajā gadījumā ekspluatācijas īpašību deklarācija aizstāj atbilstības deklarāciju. Turklāt CE marķējuma uzraudzību nodrošina tirgus uzraudzības iestāde.

Mūsu sadarbības partneru ekspluatācijas īpašību deklarācijas par Būvizstrādājumu regulas harmonizētajām normām skatīt šeit.